หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายการบริการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต
บันทึกโดย :นาย เทพสรรค์ ปลอดอินทร์ (ภภ.43)
วันที่บันทึก :10/03/2564
รายการบริการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต
สำนักงาน กสทช. เขต 43 ขอประชาสัมพันธ์ รายการบริการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ดังต่อไปนี้ไปนี้ 
ที่ ประเภทการให้บริการ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1 การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) หน่วยงานของรัฐ
2 การออกใบอนุญาต มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ใช้สำหรับย่านความถี่ประชาชน (Citizen Band : CB) นักวิทยุสมัครเล่นและประชาชนทั่วไป
3 การออกใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ที่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เฉพาะรายที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต
4 การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการติดต่อสื่อสารและสำหรับการกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
5 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัวร่วมข่ายสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะ อปท.
6 การออกใบอนุญาต มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น นักวิทยุสมัครเล่น
7 การออกใบอนุญาต มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ใช้กับเรือ หรืออากาศยาน ผู้ใช้งานเครื่องวิทยุประจำเรือ หรืออากาศยาน บุคคล/นิติบุคคล เจ้าของเรือ หรือ อากาศยาน
8 การออกใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม หรือตามมติที่ประชุม กสทช. ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
9 การออกใบอนุญาตให้ค้าเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้จำหน่ายและประชาชนทั่วไป
10 การออกใบอนุญาตจาหน่าย มีไว้เพื่อสารองจาหน่าย ติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อการรับสัญญาณหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ม.๗๐) ผู้จาหน่ายและประชาชนทั่วไป
11 การออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ผู้ผ่านการสอบพนักงานวิทยุคมนาคม
12 การอนุญาตให้มูลนิธิหรือสมาคมตั้งข่ายสื่อสารในกิจการเพื่อสาธารณกุศล มูลนิธิ/สมาคม
13 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (Drone) บุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐที่ใช้ Drone
14 การออกใบแทนใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ใบอนุญาตมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว
15 การออกใบแทนใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ใช้สำหรับย่านความถี่ประชาชน (Citizen Band : CB) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว
16 การออกใบแทนใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือหรืออากาศยาน ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว
17 การออกใบแทนใบอนุญาต มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม หรือตามมติที่ประชุม กสทช. ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว
18 การรับแจ้งความซึ่งเอกสารใบอนุญาตวิทยุคมนาคมและใบแทนวิทยุคมนาคม และเอกสารอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ผู้ได้รับใบอนุญาต
19 การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น นักวิทยุสมัครเล่น
20 การเปรียบเทียบคดีในฐานความผิดตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

- เปรียบเทียบปรับคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม เฉพาะในเขตพื้นที่ (ให้บริการได้เฉพาะสานักงาน กสทช.ภาค)

-เปรียบเทียบปรับคดี เฉพาะฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ในความผิดฐานนาเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม กรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมติดด่านศุลกากร ความผิดฐาน มี ใช้ ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กระทาหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคม และรับข่าวต่าวประเทศเพื่อการโฆษณาในกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ
ผู้กระทิดที่ถูกดำเนินคดีแล้ว
21 การรับแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ผู้ประกอบกิจการ
22 การรับคำขออนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมายเลข 1131 และ 1132) หน่วยงาน/องค์กร/ผู้ประกอบกิจการ/อปท.
23 การขอสำเนารายงานผลการทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย/บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
24 การขอสำเนาใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย/บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
25 การขอสำเนาการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย/บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป
26 การปรับปรุง และการรับรองข้อมูลการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
27 การต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ที่ได้รับใบประกาศแล้ว
28 การรับรองมาตรฐานกลับสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ไม่เข้าข่าย "ทำ" ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ 
จำนวนผู้เข้าชม
nakhonsri.nbtc.go.th/home.aspxสำนักงาน กสทช. เขต ๔๓ (นครศรีธรรมราช)
15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280    email : mtr_ns@nbtc.go.th    โทร : 075-764-190-1